apiTimeSeriesMetadata

Metadata for a time series.

JSON

property type description
metricName metricName (string) The metric name for the time series.
entityName entityName (string) The entity name for the time series data.
startTime startTime (dateTime) The start time for the time series.
endTime endTime (dateTime) The end time for the time series.
attributes attributes ((anonymous)) The attributes for the time series.
unitNumerators array of unitNumerators (string) The numerators of the units for the time series.
unitDenominators array of unitDenominators (string) The denominators of the units for the time series.