timeSeriesMetaData element

Type: apiTimeSeriesMetadata

Metadata for a time series.