Class ApiError


 • @Generated(value="com.cloudera.cdp.client.codegen.CdpSDKJavaCodegen",
        date="2023-09-27T13:27:54.997-07:00")
  public class ApiError
  extends Object
  API error.
  • Constructor Detail

   • ApiError

    public ApiError()
  • Method Detail

   • getCode

    public Integer getCode()
    Getter for code. Error code.
   • setCode

    public void setCode​(Integer code)
    Setter for code. Error code.
   • getMessage

    public String getMessage()
    Getter for message. Error message.
   • setMessage

    public void setMessage​(String message)
    Setter for message. Error message.
   • getStatus

    public String getStatus()
    Getter for status. Error status.
   • setStatus

    public void setStatus​(String status)
    Setter for status. Error status.
   • getClusterUrl

    public String getClusterUrl()
    Getter for clusterUrl. Cluster URL.
   • setClusterUrl

    public void setClusterUrl​(String clusterUrl)
    Setter for clusterUrl. Cluster URL.
   • getRequestId

    public String getRequestId()
    Getter for requestId. Request ID.
   • setRequestId

    public void setRequestId​(String requestId)
    Setter for requestId. Request ID.
   • hashCode

    public int hashCode()
    Overrides:
    hashCode in class Object