Class InboundConnectionEndpointCertificateSummary


 • @Generated(value="com.cloudera.cdp.client.codegen.CdpSDKJavaCodegen",
        date="2024-03-13T13:08:48.887-07:00")
  public class InboundConnectionEndpointCertificateSummary
  extends Object
  Inbound Connection Endpoint Certificate Summary
  • Constructor Detail

   • InboundConnectionEndpointCertificateSummary

    public InboundConnectionEndpointCertificateSummary()
  • Method Detail

   • getExpiration

    public Long getExpiration()
    Getter for expiration. The timestamp of when the Inbound Connection Endpoint Certificate expires
   • setExpiration

    public void setExpiration​(Long expiration)
    Setter for expiration. The timestamp of when the Inbound Connection Endpoint Certificate expires
   • getCertificateType

    public String getCertificateType()
    Getter for certificateType. The type of the Inbound Connection Endpoint Certificate
   • setCertificateType

    public void setCertificateType​(String certificateType)
    Setter for certificateType. The type of the Inbound Connection Endpoint Certificate
   • getState

    public String getState()
    Getter for state. The state of the Inbound Connection Endpoint Certificate
   • setState

    public void setState​(String state)
    Setter for state. The state of the Inbound Connection Endpoint Certificate
   • getStatusMessage

    public String getStatusMessage()
    Getter for statusMessage. The status message of the Inbound Connection Endpoint Certificate
   • setStatusMessage

    public void setStatusMessage​(String statusMessage)
    Setter for statusMessage. The status message of the Inbound Connection Endpoint Certificate
   • hashCode

    public int hashCode()
    Overrides:
    hashCode in class Object